Testeando

Si estás testeando, estás aprendiendo
Testeando usa cookies propias y de terceros para ofrecerle un mejor servicio, para análisis estadísticos y para gestionar la publicidad. Aquí tiene más información sobre su uso y, si lo desea, de cómo puede bloquearlas. Entendemos que al acceder a la página y jugar en los test, acepta la inclusión de esta cookies en su navegador. Cerrar
Asignatura
Administración y Finanzas Procés Integral de l'Activitat Comercial
Este módulo también está disponible en castellano

Test Mostrar todo

L'activitat econòmica i els diferents sectors que la conformen. Les fases del cicle econòmic de l'activitat empresarial. (40 preguntas)
La normativa fiscal i les principals classes d'impostos. (40 preguntas)
L'Impost sobre el Valor Afegit i com influeix en els operacions comercials. (40 preguntas)
Règims especials en l'Impost sobre el Valor Afegit. (39 preguntas)
Els elements documentals del contracte de compravenda. (40 preguntas)
Els documents necessaris en la compravenda després del lliurament del bé o servei: l'albarà i la factura. (40 preguntas)
Les operacions en capitalització simple i composta. Diferència entre el tant nominal de la taxa anual efectiva. Operacions de capitalització amb operacions de descompte. (40 preguntas)
Els mitjans de pagament i cobrament al comptat habituals a l'empresa: efectiu, xec, targetes, en línia... (40 preguntas)
Les formes de finançament comercial més habituals, amb els interessos aplicats en cada cas. (39 preguntas)
L'activitat empresarial determina els elements patrimonials de l'empresa. Queda reflectida mitjançant la normativa comptable i el mètode de la partida doble. (40 preguntas)
El Pla General de Comptabilitat permet reflectir la imatge fidel d'una empresa. (37 preguntas)
El cicle comptable és el període temporal, normalment un any, en què l'empresa realitza el registre comptable per reflectir la imatge fidel de la seva activitat. (40 preguntas)
La gestió i el control de les existències. Els diferents mètodes existents per a la seva valoració. (39 preguntas)
La comptabilització de l'adquisició d'existències, tenint en compte aspectes com la moneda, els descomptes, els interessos... (40 preguntas)
La comptabilització de la venda de mercaderies, envasos i embalatges. (40 preguntas)

Metatest

La normativa fiscal i les principals classes d'impostos. L'Impost sobre el Valor Afegit i com influeix en les operacions comercials. (119 preguntas)
Incluye las preguntas de "Els tributs en l'activitat comercial", "La fiscalitat en la compravenda. L'impost sobre el valor afegit." y "La fiscalitat en la compravenda. Situacions especials.".

Els elements documentals del contracte de compravenda abans i després del lliurament del bé o servei. (80 preguntas)
Incluye las preguntas de "La documentació de la compravenda anterior al lliurament" y "La documentació de la compravenda posterior al lliurament".

Els mitjans de pagament i cobrament al comptat i ajornat habituals a l'empresa. (79 preguntas)
Incluye las preguntas de "El pagament al comptat" y "Mitjans de cobrament i pagament ajornat".

La comptabilitat de l'activitat comercial de l'empresa: elements patrimonials, cicle comptable, existències... (236 preguntas)
Incluye las preguntas de "La metodologia comptable", "Pla General de Comptabilitat", "El cicle econòmic", "Les existències", "El registre comptable d'existències i compres" y "El registre comptable de vendes".

Asignatura completa

La normativa fiscal i les principals classes d'impostos. Els elements documentals del contracte de compravenda. Els mitjans de pagament i cobrament. La comptabilitat de l'activitat comercial de l'empresa. (594 preguntas)
Incluye las preguntas de todos los test.