Controlador - Acceso usuarios
Electromecánica de Vehículos
Mecanització Bàsica
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - El taller de reparació de vehicles

Els tipus de tallers i les àrees de treball i les eines de què disposa. (38 preguntas)

 

2 - Metrologia

Els aparells de mesura més importants. (37 preguntas)

 

3 - Dibuix tècnic

Les normes bàsiques per realitzar dibuixos tècnics amb representació dièdrica, isomètrica i cavallera. (37 preguntas)

 

4 - Materials metàl·lics de l'automòbil i el seu tractament

Característiques dels diferents tipus de materials metàl·lics i les operacions bàsiques que s'hi apliquen. (39 preguntas)

 

5 - Propietats dels metalls i corrosió

Les propietats dels metalls i els seus comportaments davant dels esforços i la corrosió. (39 preguntas)

 

6 - Tècniques de traçat

Les tècniques de traçat i les eines utilitzades. (38 preguntas)

 

7 - Tècniques de tall

Els principals procediments de tall en els vehicles. (37 preguntas)

 

8 - Tècniques de llimada

Les funcions de la llimada, els diferents tipus de llimes i les seves característiques. (40 preguntas)

 

9 - Tècniques d'escatadura

Els diferents tipus de llimes i abrasius i els elements que les formen. (37 preguntas)

 

10 - Tècniques de trepatge

Els elements i les eines fonamentals que intervenen en l'operació de trepatge. (39 preguntas)

 

11 - Tècniques de roscatge

Els principals sistemes i tipus de rosques en l'automòbil. (27 preguntas)

 

12 - Tècniques de tornejament, rectificació i fresatge

Els equips i la maquinària necessaris per a la realització dels processos de tornejament, rectificació i fresatge. (29 preguntas)

 

13 - Soldadura de metalls

Els tipus d'unions soldades més utilitzats: soldadures toves i fortes, soldadura plom estany, soldadura oxiacetilènica... (39 preguntas)

 

14 - Soldadures elèctriques

Els mètodes de soldadura elèctrica més utilitzats. (38 preguntas)

 

15 - Unions i adhesius

Els diferents tipus d'unions desmuntables que s'utilitzen en els vehicles. (36 preguntas)

 

16 - Plàstics en el vehicle

Els tipus de plàstics més utilitzats en els vehicles. La seva producció i reciclatge. (38 preguntas)

 

17 - Metalls

Característiques dels diferents tipus de materials metàl·lics. Les propietats dels metalls i els seus comportaments davant dels esforços i la corrosió. (78 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Materials metàl·lics de l'automòbil i el seu tractament
 • Propietats dels metalls i corrosió

 

18 - Tècniques de treball

Les diverses tècniques de treball en el taller de reparació de vehicles. (247 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Tècniques de traçat
 • Tècniques de tall
 • Tècniques de llimada
 • Tècniques d'escatadura
 • Tècniques de trepatge
 • Tècniques de roscatge
 • Tècniques de tornejament, rectificació i fresatge

 

19 - Soldadures i unions

Els tipus d'unions soldades més utilitzats. Els mètodes de soldadura elèctrica més utilitzats. Els diferents tipus d'unions desmuntables que s'utilitzen en els vehicles. (113 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Soldadura de metalls
 • Soldadures elèctriques
 • Unions i adhesius

 

20 - Mecanització Bàsica - Assignatura completa

El taller de reparació de vehicles. Les diferents tècniques de treball, soldadura i unions. (588 preguntas)