Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Comunicació i Atenció al Client
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Empresa i comunicació

La divisió del treball és una de les claus del funcionament d'una empresa. Els organigrames permeten establir i organitzar estructures, repartint el treball entre el personal de l'organització. (40 preguntas)

 

2 - Processos d'informació i comunicació a les organitzacions

Les empreses necessiten una bona comunicació tant dins de la pròpia organització com amb l'exterior, transmetent fidelment la seva imatge corporativa. (37 preguntas)

 

3 - Comunicació oral presencial

La comunicació oral és la que no utilitza mitjans escrits. Està formada per diversos elements i pot ser unidireccional o bidireccional. És clau en les relacions entre les persones en l'àmbit laboral. (40 preguntas)

 

4 - Comunicació oral no presencial

L'ús de la telefonia o d'Internet és habitual en la comunicació de les empreses amb l'exterior. Compartint característiques amb la comunicació presencial, és necessari conèixer-ne les diferències per saber quina tecnologia usar en cada moment. (38 preguntas)

 

5 - La comunicació escrita en l'àmbit empresarial

L'empresa utilitza la comunicació escrita per a textos comercials, documents interns, notes de premsa... Aquesta comunicació és més duradora que l'oral, per la qual cosa és necessari seguir amb més rigor els principis d'estil. (38 preguntas)

 

6 - Documents escrits de comunicació empresarial

La comunicació empresarial es concreta en documents escrits com la correspondència comercial, els documents interns, els textos protocol·laris... que relacionen l'organització amb clients, treballadors o la pròpia Administració. (40 preguntas)

 

7 - Comunicació a les xarxes socials

Les xarxes socials han revolucionat la forma en què les empreses es comuniquen amb l'exterior, degut a la seva àmplia influència. És necessari conèixer-ne els avantatges i els inconvenients i aplicar la netiqueta corresponent en cada cas. (39 preguntas)

 

8 - Gestió de la correspondència

La correspondència de l'empresa cap i des de l'exterior ha de quedar convenientment registrada. Les organitzacions poden utilitzar el servei de Correos o altres del sector privat. (29 preguntas)

 

9 - L'arxivament

Els documents empresarials, tant en suport paper com informàtic, han de ser convenientment classificats per a la seva posterior recuperació, complint en tot moment la legislació sobre protecció de dades. (39 preguntas)

 

10 - Tècniques de comunicació en l'atenció al client

La comunicació amb el client s'ha d'adaptar a les seves característiques pròpies. Conèixer-ne les motivacions de compra permet personalitzar el procés de captació. (37 preguntas)

 

11 - La protecció del consumidor

La legislació el consum atorga als clients una sèrie de drets que l'empresa ha de conèixer i protegir. (39 preguntas)

 

12 - Gestió de queixes i reclamacions

La resposta a un client que reclama es pot tractar directament amb ell o mitjançant un procés arbitral de consum. (37 preguntas)

 

13 - El servei postvenda

El servei postvenda permet fer un seguiment de la satisfacció del client i augmentar-ne la fidelització a l'empresa. (37 preguntas)

 

14 - La comunicació a l'empresa

Una bona comunicació és clau per al bon funcionament d'una empresa. Aquesta comunicació pot ser oral o mitjançant documents escrits i, realitzar-se dins de l'empresa o amb l'exterior. (340 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Empresa i comunicació
 • Processos d'informació i comunicació a les organitzacions
 • Comunicació oral presencial
 • Comunicació oral no presencial
 • La comunicació escrita en l'àmbit empresarial
 • Documents escrits de comunicació empresarial
 • Comunicació a les xarxes socials
 • Gestió de la correspondència
 • L'arxivament

 

15 - Atenció al client

La comunicació amb el consumidor s'ha d'adaptar a les seves característiques pròpies i a la legislació. El servei postvenda permet fer un seguiment de la satisfacció del client i augmentar la seva fidelització a l'empresa. (150 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Tècniques de comunicació en l'atenció al client
 • La protecció del consumidor
 • Gestió de queixes i reclamacions
 • El servei postvenda

 

16 - Comunicació i Atenció al client - Assignatura completa

Una bona comunicació interna i externa és clau per al bon funcionament d'una empresa. Quan és amb el consumidor s'ha d'adaptar a les seves característiques pròpies i a la legislació. (490 preguntas)