Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Govern central i Administració Pública

Els principals òrgans de govern del poder executiu. Funcions i competències dels òrgans de l'Administració General de l'Estat. (36 preguntas)

 

2 - Administració Autonòmica i Administracions locals

Les funcions i les competències dels òrgans autonòmics i locals, les seves institucions i les persones que les integren. (37 preguntas)

 

3 - La Unió Europea

L'estructura i les funcions bàsiques de les principals institucions de la Unió Europea. La incidència de la normativa europea en la nacional. (37 preguntas)

 

4 - Dret i informació jurídica

Les normes de l'ordenament jurídic i la seva classificació jeràrquica. Les fonts i les bases de dades de documentació jurídica en Internet. (37 preguntas)

 

5 - Documents de constitució de les entitats

El procés de constitució d'una societat en funció dels diferents tipus d'empresa. (36 preguntas)

 

6 - Documents de funcionament de les entitats

Les característiques dels documents més habituals en la vida societària. L'elevació a públic dels documents. La documentació comptable i la protecció de dades. (34 preguntas)

 

7 - Contractació privada a l'empresa

Els models de contractació privada, la seva formalització i la normativa que els regula. (32 preguntas)

 

8 - L'acte administratiu

Les diferents classes d'actes administratius. El còmput dels terminis. (34 preguntas)

 

9 - El procediment administratiu

Normes i fases del procediment administratiu. (35 preguntas)

 

10 - Recursos administratius i judicials

Els procediments de revisió dels actes administratius. Les normes reguladores del procediment contenciós administratiu. (35 preguntas)

 

11 - Documents requerits pels organismes públics

Els documents més habituals generats en la comunicació amb l'Administració pública. (35 preguntas)

 

12 - La contractació administrativa

Normativa reguladora i adjudicació dels contractes amb l'Administració. (36 preguntas)

 

13 - Les administracions públiques

Les funcions i competències de l'Estat, els òrgans autonòmics i locals i les principals institucions de la Unió Europea. (146 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Govern central i Administració Pública
 • Administració Autonòmica i Administracions locals
 • La Unió Europea
 • La contractació administrativa

 

14 - Documents i contractes de l'empresa

Les característiques dels documents més habituals en la vida societària, com el de constitució d'una societat. Les normes de l'Ordenament Jurídic i la seva classificació jeràrquica. (139 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Dret i informació jurídica
 • Documents de constitució de les entitats
 • Documents de funcionament de les entitats
 • Contractació privada a l'empresa

 

15 - El procés administratiu

Les diferents classes, normes i fases del procediment administratiu. Documents i normatives en la comunicació amb l'Administració pública. (139 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • L'acte administratiu
 • El procediment administratiu
 • Recursos administratius i judicials
 • Documents requerits pels organismes públics

 

16 - Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial - Assignatura completa

Les funcions i competències de les administracions públiques. Els documents més habituals en la vida societària. Les diferents classes, normes i fases del procediment administratiu. (424 preguntas)