Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Gestió Financera
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - El sector bancari i els productes de passiu

Les entitats i els organismes del sistema financer a Espanya. Valoració dels diferents tipus de passiu de les entitats bancàries. (21 preguntas)

 

2 - Els serveis bancaris

L'anàlisi dels productes i serveis financers existents en el mercat, comparant-los entre si i valorant-ne el tractament fiscal. (30 preguntas)

 

3 - Finançament bancari a curt termini

Anàlisi fiscal, comptable i de rendibilitat dels productes d'actiu a curt termini. (26 preguntas)

 

4 - Finançament bancari a llarg termini

Anàlisi fiscal, comptable i de rendibilitat dels productes d'actiu a llarg termini, com l'aval, el préstec, el rènting i el lísing. (20 preguntas)

 

5 - Generalitats del sector assegurador

El contracte d'assegurança: elements, obligacions, procediments administratius i primes. (18 preguntas)

 

6 - Productes d'assegurança privada

Els diferents tipus d'assegurances privades: responsabilitat civil, automòbil, de persones... (27 preguntas)

 

7 - Els valors mobiliaris. La renda variable.

El sistema financer relacionat amb els valors mobiliaris i el seu possible ús com a font de finançament. (27 preguntas)

 

8 - Els valors de renda fixa

Els actius financers de renda fixa, pública o privada, segons la classe d'emissor i els terminis d'amortització. (20 preguntas)

 

9 - Instruments derivats. Fons d'inversió.

Els mercats de derivats existents en el sistema financer. Els fons d'inversió i les institucions d'inversió col·lectiva. (11 preguntas)

 

10 - Planificació financera i estats comptables

L'anàlisi dels estats comptables com a forma de planificació i detecció de necessitats financeres i de desviacions entre els resultats obtinguts i els previstos. (24 preguntas)

 

11 - Finançament i selecció de projectes

Classificació de les fonts financeres segons la seva relació amb l'empresa. Criteris per a la valoració i la selecció de projectes. (29 preguntas)

 

12 - La planificació empresarial i el pressupost

La planificació financera de l'empresa. Els pressupostos de l'empresa i el control de les desviacions. (20 preguntas)

 

13 - Els bancs

El sector bancari i els productes de passiu. El finançament bancari a curt i llarg termini. (97 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • El sector bancari i els productes de passiu
 • Els serveis bancaris
 • Finançament bancari a curt termini
 • Finançament bancari a llarg termini

 

14 - Les assegurances

El contracte d'assegurança: elements, obligacions, procediments administratiu i primes. Els diferents tipus d'assegurances privades: responsabilitat civil, automòbils, de persones... (45 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Generalitats del sector assegurador
 • Productes d'assegurança privada

 

15 - Productes d'inversió

El sistema financer relacionat amb els valors mobiliaris de renda fixa i el seu ús com a font de finançament. Els mercats de derivats i els fons d'inversió. (58 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Els valors mobiliaris. La renda variable.
 • Els valors de renda fixa
 • Instruments derivats. Fons d'inversió.

 

16 - Planificació financera

L'anàlisi dels estats comptables. Classificació de les fonts financeres segons la relació amb l'empresa. Criteris de valoració i selecció de projectes. Els pressupostos de l'empresa i el control de les desviacions. (73 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Planificació financera i estats comptables
 • Finançament i selecció de projectes
 • La planificació empresarial i el pressupost

 

17 - Gestió Financera - Assignatura completa

El sector bancari i els productes de passiu. El contracte d'assegurança. El sistema financer com a font de finançament de l'empresa. L'anàlisi dels estats comptables i la planificació financera. (273 preguntas)