Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Comptabilitat i Fiscalitat
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Les compres i les vendes en el PGC

Normes de registre i de valoració per a les operacions de compravenda de les mercaderies. (36 preguntas)

 

2 - Despeses i ingressos d'explotació

Normes per a la comptabilització de les despeses i els ingressos d'explotació. Diferenciació entre despesa i pagament i ingrés i cobrament. (40 preguntas)

 

3 - Creditors i deutors per operacions commercials

Els principals comptes de creditors i deutors comercials. La problemàtica dels efectes comercials a cobrar i dels deutors de dubtós cobrament. (35 preguntas)

 

4 - L'immobilitzat

Valoració i comptabilització de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries. (28 preguntas)

 

5 - L'immobilitzat intangible. Arrendaments i altres operacions similars.

Valoració i comptabilització de l'immobilitzat intangible i dels arrendaments financers. (30 preguntas)

 

6 - Fonts de finançament

El registre i la comptabilització de les principals fonts de finançament: capital, préstecs, subvencions, dipòsits... (39 preguntas)

 

7 - Operacions de final d'exercici. Els comptes anuals.

Les operacions comptables en finalitzar cada exercici, com el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Les diferents alternatives per aplicar el resultat de l'empresa. (37 preguntas)

 

8 - Aplicacions informàtiques I: ContaPlus Elite

Maneig del Contaplus: empreses i subcomptes, assentaments comptables, llibres Diari i Major, IVA, tancament de comptabilitat. (36 preguntas)

 

9 - Aplicacions informàtiques II: ContaPlus Elite

Maneig del Contaplus: assentaments predefinits, còpies de seguretat, ajuda. (34 preguntas)

 

10 - Aplicacions informàtiques III: ContaPlus Elite

Maneig del Contaplus: punteig, cassacions, venciments, cobraments i pagaments. (36 preguntas)

 

11 - Anàlisi econòmica i financera

L'anàlisi econòmica, financera i patrimonial de l'empresa. (40 preguntas)

 

12 - Auditoria de comptes

Concepte, classificació i regulació legal de l'auditoria. Facultats i responsabilitats requerides en un auditor. Les parts d'un informe d'auditoria. (35 preguntas)

 

13 - L'IAE i l'Impost sobre Societats

Normativa fiscal i principals comptes per comptabilitzar l'Impost sobre Societats. Diferències entre resultats comptable i resultat fiscal. (31 preguntas)

 

14 - L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Els elements tributaris, conceptes, procediments i requisits de l'IRPF, emplenant els models oficials necessaris per a la declaració-liquidació. (40 preguntas)

 

15 - Operacions comercials

Normes de registre i de valoració per a les operacions de compravenda, de despeses i ingressos de creditors i deutors comercials. (111 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Les compres i les vendes en el PGC
 • Despeses i ingressos d'explotació
 • Creditors i deutors per operacions commercials

 

16 - L'immobilitzat material i l'intangible

Valoració i comptabilització de l'immobilitzat material, de les inversions immobiliàries, de l'immobilitzat intangible i dels arrendaments financers. (58 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • L'immobilitzat
 • L'immobilitzat intangible. Arrendaments i altres operacions similars.

 

17 - ContaPlus

Maneig del Contaplus: empreses i subcomptes, assentaments comptables, llibres Diari i Major, IVA, tancament de comptabilitat, assentaments predefinits, còpies de seguretat, ajuda, punteig, cassacions, venciments, cobraments i pagaments. (106 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Aplicacions informàtiques I: ContaPlus Elite
 • Aplicacions informàtiques II: ContaPlus Elite
 • Aplicacions informàtiques III: ContaPlus Elite

 

18 - Els comptes i la seva anàlisi

Les operacions comptables en finalitzar cada exercici. L'anàlisi econòmica, financera i patrimonial de l'empresa. Concepte, classificació i regulació legal de l'auditoria. (112 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Operacions de final d'exercici. Els comptes anuals.
 • Anàlisi econòmica i financera
 • Auditoria de comptes

 

19 - Fiscalitat

Normativa fiscal i principals comptes usats per comptabilitzar l'Impost sobre Societats. Els elements tributaris, conceptes, procediments i requisits de l'IRPF. (71 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • L'IAE i l'Impost sobre Societats
 • L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 

20 - Comptabilitat i Fiscalitat - Assignatura completa

Comptabilitat de les operacions de compravenda, de despeses i ingressos i de l'immobilitzat. Les operacions comptables en finalitzar cada exercici i la seva anàlisi econòmica, financera i patrimonial. La fiscalitat a l'empresa. (497 preguntas)