Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Gestió de Recursos Humans
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Relació laboral i contracte de treball

La normativa laboral regula el contracte de treball i delimita les relacions entre l'empresari i el treballador. (36 preguntas)

 

2 - Modalitats de contractació laboral

Les principals modalitats de contractes laborals: indefinits, temporals, formatius... Les polítiques laborals de les Administracions públiques. (38 preguntas)

 

3 - El procés de contractació

Les fases del procés de contractació i la documentació que generen. (38 preguntas)

 

4 - Modificació i suspensió del contracte de treball

El dret de l'empresari a modificar o suspendre les condicions inicials del contracte segons l'Estatut dels Treballadors. (39 preguntas)

 

5 - Extinció del contracte de treball

Causes per les quals es pot extingir una relació laboral i les seves conseqüències jurídiques, documentals i comptables. (39 preguntas)

 

6 - La Seguretat Social

Les principals prestacions de la Seguretat Social en funció dels seus diferents règims. Els documents d'afiliació, alta, baixa i variació de dades dels treballadors. (24 preguntas)

 

7 - El salari i la nòmina

El salari i les seves diferents modalitats de percepció. Les diferents garanties de la retribució laboral. L'elaboració de nòmines. (26 preguntas)

 

8 - Casos pràctics de nòmines

Elaboració de nòmines de diferent tipologia i casuística. (21 preguntas)

 

9 - Tràmits de retenció y cotització

Les diferents variables de què depèn el tipus de retenció de l'IRPF. Els documents relatius a la comunicació i l'ingrés de les quotes de l'IRPF. Les quotes de la Seguretat Social. (13 preguntas)

 

10 - Aplicació informàtica NominaPlus 2013

Maneig del NominaPlus. (20 preguntas)

 

11 - El contracte de treball

La normativa que regula les principals modalitats de contractes laborals i les causes per les quals es pot modificar, suspendre o extingir. (190 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Relació laboral i contracte de treball
  • Modalitats de contractació laboral
  • El procés de contractació
  • Modificació i suspensió del contracte de treball
  • Extinció del contracte de treball

 

12 - La nòmina

El salari i les diferents modalitats de percepció. Les principals prestacions de la Seguretat Social i les variables de les quals depèn l'IRPF. (84 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • La Seguretat Social
  • El salari i la nòmina
  • Casos pràctics de nòmines
  • Tràmits de retenció y cotització

 

13 - Gestió de Recursos Humans - Assignatura completa

La normativa que regula les principals modalitats de contractes laborals. El salari i les diferents modalitats de percepció. Maneig del NominaPlus. (294 preguntas)