Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Procés Integral de l'Activitat Comercial
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - L'activitat econòmica

L'activitat econòmica i els diferents sectors que la conformen. Les fases del cicle econòmic de l'activitat empresarial. (40 preguntas)

 

2 - Els tributs en l'activitat comercial

La normativa fiscal i les principals classes d'impostos. (40 preguntas)

 

3 - La fiscalitat en la compravenda. L'impost sobre el valor afegit.

L'Impost sobre el Valor Afegit i com influeix en els operacions comercials. (40 preguntas)

 

4 - La fiscalitat en la compravenda. Situacions especials.

Règims especials en l'Impost sobre el Valor Afegit. (39 preguntas)

 

5 - La documentació de la compravenda anterior al lliurament

Els elements documentals del contracte de compravenda. (40 preguntas)

 

6 - La documentació de la compravenda posterior al lliurament

Els documents necessaris en la compravenda després del lliurament del bé o servei: l'albarà i la factura. (40 preguntas)

 

7 - Les operacions financeres

Les operacions en capitalització simple i composta. Diferència entre el tant nominal de la taxa anual efectiva. Operacions de capitalització amb operacions de descompte. (40 preguntas)

 

8 - El pagament al comptat

Els mitjans de pagament i cobrament al comptat habituals a l'empresa: efectiu, xec, targetes, en línia... (40 preguntas)

 

9 - Mitjans de cobrament i pagament ajornat

Les formes de finançament comercial més habituals, amb els interessos aplicats en cada cas. (39 preguntas)

 

10 - La metodologia comptable

L'activitat empresarial determina els elements patrimonials de l'empresa. Queda reflectida mitjançant la normativa comptable i el mètode de la partida doble. (40 preguntas)

 

11 - Pla General de Comptabilitat

El Pla General de Comptabilitat permet reflectir la imatge fidel d'una empresa. (37 preguntas)

 

12 - El cicle econòmic

El cicle comptable és el període temporal, normalment un any, en què l'empresa realitza el registre comptable per reflectir la imatge fidel de la seva activitat. (40 preguntas)

 

13 - Les existències

La gestió i el control de les existències. Els diferents mètodes existents per a la seva valoració. (39 preguntas)

 

14 - El registre comptable d'existències i compres

La comptabilització de l'adquisició d'existències, tenint en compte aspectes com la moneda, els descomptes, els interessos... (40 preguntas)

 

15 - El registre comptable de vendes

La comptabilització de la venda de mercaderies, envasos i embalatges. (40 preguntas)

 

16 - La fiscalitat comercial

La normativa fiscal i les principals classes d'impostos. L'Impost sobre el Valor Afegit i com influeix en les operacions comercials. (119 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Els tributs en l'activitat comercial
 • La fiscalitat en la compravenda. L'impost sobre el valor afegit.
 • La fiscalitat en la compravenda. Situacions especials.

 

17 - Documentació de la compravenda

Els elements documentals del contracte de compravenda abans i després del lliurament del bé o servei. (80 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • La documentació de la compravenda anterior al lliurament
 • La documentació de la compravenda posterior al lliurament

 

18 - Pagament i cobrament al comptat i ajornat

Els mitjans de pagament i cobrament al comptat i ajornat habituals a l'empresa. (79 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • El pagament al comptat
 • Mitjans de cobrament i pagament ajornat

 

19 - Comptabilitat comercial

La comptabilitat de l'activitat comercial de l'empresa: elements patrimonials, cicle comptable, existències... (236 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • La metodologia comptable
 • Pla General de Comptabilitat
 • El cicle econòmic
 • Les existències
 • El registre comptable d'existències i compres
 • El registre comptable de vendes

 

20 - Procés Integral de l'Activitat Comercial - Assignatura completa

La normativa fiscal i les principals classes d'impostos. Els elements documentals del contracte de compravenda. Els mitjans de pagament i cobrament. La comptabilitat de l'activitat comercial de l'empresa. (594 preguntas)