Controlador - Acceso usuarios
Módulos Transversales
Formació i Orientació Laboral
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - El dret del treball

Els drets i els deures dels treballadors i dels empresaris en la relació laboral. (18 preguntas)

 

2 - El contracte de treball

Els elements de les diferents modalitats de contractes de treball en vigor. (18 preguntas)

 

3 - La jornada laboral i el salari

La normativa legal que regula la jornada laboral: salari, permisos, descansos setmanals, vacances... (19 preguntas)

 

4 - La nòmina. Supòsits pràctics.

Les parts de la nòmina: meritacions, bases de cotització, retenció, deduccions... (17 preguntas)

 

5 - Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

Les modificacions o la finalització que pot experimentar un contracte de treball. (18 preguntas)

 

6 - La Seguretat Social

El sistema de la Seguretat Social espanyol: règims, obligacions de l'empresari i treballador, prestacions... (18 preguntas)

 

7 - Representació a l'empresa i negociació col·lectiva

Les formes de representació dels treballadors a l'empresa davant dels diferents tipus de conflictes laborals. (18 preguntas)

 

8 - Els equips de treball

Els avantatges i les principals característiques dels equips de treball en l'organització actual de l'empresa. (20 preguntas)

 

9 - Els conflictes i la seva resolució

Els diferents tipus de conflictes que poden existir en l'àmbit empresarial i la forma de solucionar-los a través de la negociació. (20 preguntas)

 

10 - El mercat de treball i la recerca de feina

Els processos de recerca de feina, des del currículum vitae a l'entrevista de treball. (19 preguntas)

 

11 - Treball i salut

Els drets i les obligacions derivats de l'activitat preventiva per evitar els possibles riscos de l'activitat laboral i les seves conseqüències. (19 preguntas)

 

12 - Estudi dels riscos a l'empresa

Les mesures preventives adequades per prevenir els diferents riscos derivats de l'activitat laboral. (18 preguntas)

 

13 - Gestió de la prevenció

Les formes d'organitzar l'acció preventiva a l'empresa. (20 preguntas)

 

14 - Primers auxilis

L'actuació en cas d'accident a l'empresa, i el trasllat dels diferents accidentats. (20 preguntas)

 

15 - El contracte i la nòmina

El contracte de treball i les prestacions salarials i de la Seguretat Social. (90 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • El contrato de trabajo
 • La jornada laboral y el salario
 • La nómina. Supuestos prácticos.
 • Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
 • La Seguridad Social

 

16 - Relacions laborals

La representació dels treballadors davant dels conflictes laborals i la forma de solucionar-los a través de la negociació. Els avantatges i les principals característiques dels equips de treball en l'organització de l'empresa. (58 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Representación en la empresa y negociación colectiva
 • Los equipos de trabajo
 • Los conflictos y su resolución

 

17 - Seguretat i salut en el treball

Els drets i les obligacions de l'activitat preventiva per evitar els possibles riscos de l'activitat laboral i les seves conseqüències. L'actuació en cas d'accident a l'empresa i el trasllat dels diferents accidentats. (77 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Trabajo y salud
 • Estudio de los riesgos en la empresa
 • Gestión de la prevención
 • Primeros auxilios

 

18 - Formació i Orientació Laboral - Assignatura completa

El contracte de treball i les prestacions salarials i de la Seguretat Social. La representació dels treballadors davant dels conflictes laborals. El treball en equip. La prevenció de riscos laborals. (262 preguntas)